example1

Məmmədov Ramazan Salam oğlu 01.07.1944-cü ildə Qax rayonunun Qum kəndində anadan olmuşdur. 1973-cü ildə M.F. Axundov adına APRDƏİ-ni (indiki BSU) Rus dili və ədəbiyyatı müəllimi ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Lenin təqaüdçüsü olmuşdur.

1974-1977-ci illərdə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin aspiranturasında təhsilini davam etdirmişdir.

1973-1991-ci illərdə BSU-da baş laborant, müəllim, baş müəllim, dosent, dekan müavini vəzifələrində işləmişdir. 

1991-ci ildən 2014-cü ilədək Sumqayıt Dövlət Universitetində (SDU) dosent, professor, kafedra müdiri vəzifələrində çalışmışdır.

2014-cü il may ayının 8-dən SDU-da Elm və innovasiyalar üzrə prorektor vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

Filologiya elmləri doktoru, professordur. Azərbaycan və rus dillərini müqayisəli tədqiq edir. 1978-ci ildə namizədlik, 2009-cu ildə doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etmişdir. Azərbaycan, rus, ingilis dillərində 150-dən artıq elmi, elmi-metodik və publisistik əsəri, o cümlədən 8 monoqrafiyası və dərs vəsaiti nəşr olunmuşdur.

Ailəlidir, 3 övladı, 5 nəvəsi vardır.

Əlavə məlumat:

1980-1984-cü illərdə SSRİ Ali və Orta ixtisas nazirliyinin ezamiyyəti ilə Əfqanıstan Respublikasında Kabil Universitetində dosent, kafedra müdiri, partiya təşkilatı katibi vəzifələrində işləmişdir. Əməyi yüksək qiymətləndirilmiş, dəfələrlə SSRİ-nin Əfqanıstan Respublikasındakı Səfirinin və universitet rəhbərliyinin fəxri fərmanları ilə təltif olunmuşdur. 

25 ildən artıqdır ki, 1988-ci il 27-29 fevral hadisələrinin elmi-sosioloji tədqiqi ilə məşğuldur. Mövzuya həsr olunmuş silsilə məqalələri və 5 monoqrafiyası müxtəlif dillərdə nəşr olunmuş, respublikamızda və xarici ölkələrdə yayılmışdır.

Bakı Slavyan Universiteti nəzdində elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcələri üzrə D02.071 Dissertasiya şurasının üzvüdür. 

Mükafatları:

«XX лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.» Yubiley medalı, 1965-ci ildə.

Əfqanıstan Demokratik Respublikasının “Eftexor” ordeni, 1984-cü ildə.

Qabaqcıl təhsil işçisi” Döş nişanı, 2012-ci ildə.

 

Professor Ramazan Salam oğlu Məmmədovun çap olunmuş elmi əsərlərinin siyahısı

Monoqrafiyaları:

1. Вокально-консонантная синтагматика в русском и азербайджанском языках (контрастивно - типологическое системное исследование). Bakı: Mütərcim, 2006. 308 s.

2. Фонетическая структура слова русского и азербайджанского языков. (контрастивно-типологическое системное исследование). Bakı: Mütərcim, 2007. 240 s.

3. Aрмяне в Сумгаите. Краткий историко-социологический очерк (1938-1994). Баку: Шур, 1994. - 152 с..

4. Sumqayıt: milli əsarət, ya milli səxavət? Sumqayıt: “Şirvannəşr”, 2004. –160 s.

5. Sumqayıt həqiqətləri. 1-ci kitab: tarixdən səhifələr (1930-2000). Sumqayıt: “Zərdabi” NP MMS, 2010. 240s.

6. Sumqayıt həqiqətləri. 2-ci kitab. Sumqayıt hadisələri Dağlıq Qarabağ problemi kontekstində. Sumqayıt: “Zərdabi” NP MMS, 2010. 128 s.

7. Sumqayıt 1988: cinayət və cəza. Bakı: “Nurlar” NPM, 2014. – 376 s. (azərbaycan, rus, ingilis və ispan dillərində).

Dərs vəsaitləri:

1. Тематика контрольных работ по фонетике русского языка для студентов-заочников (Тексты. Задания. Методические рекомендации. Таблицы и схемы. Библиография. Образец выполнения контрольной работы). Баку: Изд-во АПИРЯЛ им. М.Ф.Ахундова, 1987. 68 с.

2. Дидактические материалы по русскому языку. Сумгаит: 1997. 96 с.

3. Русский язык. Программа практического курса для подготовки бакалавров. Сумгаит: 2013.

4. Русский язык. Согласование в роде и числе. Учебное пособие для студентов азербайджанского сектора. Сумгаит: СГУ, 2016, 166 с.

Məqalələri (bir qismi):

1. Об одном фонетико-фонологическом критерии отбора лингвистического мат-eриала при обучении дариязычных учащихся русскому произношению. / Методика: Преподавателю русского языка в ДРА. Сб. cтатей. Кабул: Изд-во Кабульской педакадемии, 1984 (резюме на англ. и дари языках).

2. Фонетическая структура русского слова (активная лексика для усвоения в первом классе азербайджанской школы). / Русский язык и литература в азербайджанской школе, 1988, № 8, s.8-15.

3. К типологии вокально-консонантной синтагматики (на материале русского и азерб. языков). Тезисы II м/н симпозиума МАПРЯЛ «Фонетика в системе языка». Москва, РУДН, 19-22 ноября 1996 года М.: Уникум-Центр, 1996..

4. Позиции твердых и мягких согласных русского языка как иностранного. // М-н науч. конференция «Теория и практика русистики в мировом контексте», посвященная 30-летию МАПРЯЛ: Симпозиум - «Пути и средства повышения

мотивации обучения русскому языку как иностранному». Тезисы докладов. М.: РУДН, 1997, s. 44-45.

5. К типологии фонетических структур в целях лингводидактики. // Обучение российских и иностранных граждан на подготовительных факультетах в условиях международной интеграции высшего образования.Тезисы докладов и сообщений м-н науч.-практ. конф., посвященной 40-летию РУДН (25-26 ХI 1999 г.). М.: РУДН, 1999. s.227- 228.

6. Bir daha familiyalarımız haqqında. // “Azərbaycan qəzeti”, 8 iyul 1999-cu il.

7. Подтекст как лингвистическая категория (к постановке проблемы). Русский язык и культура (изучение и преподавание). Материалы м/н науч. конф. Москва, РУДН, 28-30. XI. 2000 г. М.: ЭКОН, 2000. s.92-93.

8. Qafqazda sülh və inkişaf problemləri. // “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 14-20 iyun 2001-ci il; “Respublika” qəzeti, 30 iyun 2001-ci il

9. Sumqayıt hadisələri erməni terrorizminin tərkib hissəsidir. “Dirçəliş-XXI əsr” jurnalı, Bakı: 2003, № 62.

10. Heydər Əliyev və Azərbaycan dövlətinin dil siyasəti. //“Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 1-7 avqust 2003-cü il.

11. Диалектика материального и функционального в языке (звуковой ярус). / Sumqayıt Dövlət Universitetinin Elmi xəbərləri. Sumqayıt, 2006, № 1, s.6-11.

12. Звук и буква: системно-функциональный лингвистический анализ. / Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. Bakı, 2006, № 2. s.14-23.

13. Фонема <и> фонетический «скиталец». / Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Peda-qoji Xəbərləri. Bakı, 2006, № 1, s.47-50.

14. Контрастивно-типологическая характеристика вокально-консонантных сочетаний русского и азербайджанского языков. // Коммуникативная парадигма в Гуманитарных науках. Материалы ХII международной научно-практической конференции 8 ноября 2008 г. Ростов на Дону, 2008, s. 225-231.

15. Фонетическая структура слова в отношении к его семантической структуре (на материале односложной лексики русского языка). // Объединенный научный журнал, М.: Агентство научной печати, 2009, №4, s. 41-44.

16. Функционально-типологический анализ тембральной окраски переходных участ-ков гласных (на материале русск. и азерб. языков). // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. М.: Академия Естествознания, 2009, № 3, s.47-51.

17. Heydər Əliyev və Azərbaycan dövlətinin dil siyasəti.Sumqayıt Dövlət Universitetinin Elmi xəbərləri. Sumqayıt, cild 6, 2010, № 2, s. 3-7.

18. Лингвостатистический анализ разновидностей односложных фонетических структур русского языка с точки зрения их связи с лексико-грамматическими категориями. Сб.ст., посвящённых 90-летию со дня рождения проф. М.Т.Тагиева. Баку, 2011, с. 219-225.

19. 150 il yaşamaq istəyirsənsə. “Sumqayıt Universiteti” qəzeti, 2011, № 10-11, “Ziyalı ocağı” jurnalı, 2011, № 3.

20. Sait-samit səs birləşmələri nəzm əsərinin fonetik ölçü vahidi kimi.Sumqayıt Dövlət Universitetinin Elmi xəbərləri, 2012, № 3

21. Rus dilini öyrənirik (silsilə məqalələr) “Sumqayıt Universiteti” qəzeti, 2012 № 1, 3, 9, 10.

22. Heydər Əliyevin dil siyasəti. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90-illik yubiliyinə həsr olunmuş IV Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, Mütərcim, 2013, c.384-387.

23. Фонетическая структура двусложной лексики русского азербайджанского языка.Sumqayıt Dövlət Universitetinin Elmi xəbərləri, Sosial və humanitar elmlər bölməsi, 2015, cild 11, № 4, c.6-11.

24. Фонетическая структура трехсложной лексики русского азербайджанского языка.Sumqayıt Dövlət Universitetinin Elmi xəbərləri, Sosial və humanitar elmlər bölməsi, 2016, cild 12, №1, c.6-14.

25. Тембральная неоднородность гласных (Функционально-типологический анализ на материале русского и азербайджанского языков) Международный журнал экспериментального образования, № 1, 2016, с.158-163.

Beynəlxalq konfranslarda iştirakı (bir qismi):

1. II м/н Симпозиум МАПРЯЛ «Фонетика в системе языка».Москва,19-22 ноября 1996 г. М/н научная конференция «Теория и практика русистики в мировом контексте, посвященная 30-летию МАПРЯЛ». Москва, РУДН, 29-31 октября 1997 г.

2. Обучение российских и иностранных граждан на подготовительных факультетах в условиях международной интеграции высшего образования. М/н конференция, посвященная 40-летию РУДН, 25-26 октября 1999 г.

3. Русский язык и культура (изучение и преподавание). М/н научная конференция. Москва, РУДН, 28-30 ноября 2000 г.

4. М/н научная конференция, посвященная 80-летию со дня рождения проф. М.Т.Тагиева. Баку: БСУ, 2001 г.

5. Фонетика в системе языка. III м/н симпозиум МАПРЯЛ 20-21 ноября 2002 г. Москва: РУДН.

6. Проблемы современной лингвистики. М/н научная конференция 18-19 мая 2005 г. Баку: БСУ.

7. Tağıyev oxuları. Beynəlxalq elmi konfrans, 1-2 iyun 2006- cı il.

8. Третья научная конференция 23-26 января 1984г. Кабул, ДРА.

9. История вуза – важный фактор формирования патриотизма специалиста. Москва, 2000 г.

10. Müasir dilçiliyin problemləri. Beynəlxalq elmi konfrans, 18-19 may 2005-ci il. Bakı, 2005 г.

11. Müasir dilçiliyin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfrans, 24-25 noyabr 2016-cı il. Sumqayıt, 2016.ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43-cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
email: ssu@ssu-scientificnews.edu.az
KEÇİDLƏR