example1

Hüseynov Elxan Bahadur oğlu 1948-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. 1966-cı ildə Gəncə şəhər 18 saylı orta məktəbi, 1973-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) Mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir.

1985-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetində namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş, 1994-cü ildə dosent, 2015-ci ildə professor elmi adı almışdır.

1995-ci ilədək Bakı Dövlət Universitetində müəllim, baş müəllim, dosent, partiya komitəsi katibinin müavini vəzifələrində çalışmışdır.

1995-1999-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru kimi fəaliyyət göstərmişdir.

1999-2002-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin I prorektoru – Tədris işləri üzrə prorektor vəzifəsində çalışmışdır.

08.08.2002-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri diplomatik dərəcəsi verilərək Azərbaycan Respublikasının Türkmənistandakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri vəzifəsinə təyin olunmuş və 15 yanvar 2010-cu ilə qədər bu vəzifədə fəaliyyət göstərmişdir.

2010-2011-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor vəzifəsində işləmişdir.

2013-cü ildən Təhsil nazirinin müşaviri vəzifəsində çalışmışdır.

06.03.2014-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Sumqayıt Dövlət Universitetinin rektoru təyin edilmişdir.

Azərbaycan−Rusiya Universitetləri Assosiasiyasının həmsədridir (Azərbaycan tərəfdən).

Mükafatları:  "Tərəqqi" medalı (11.02.2000-ci il), - "Azərbaycan Respublikası diplomatik xidmət orqanlarının 90 illiyi (1919-2009)" yubiley medalı (24.07.2009-cu il), "Şöhrət" ordeni (22.12.2017-ci il).

Ailəlidir. İki övladı, beş nəvəsi var.

 

Professor Elxan Bahadur oğlu Hüseynovun  çap olunmuş elmi əsərlərinin siyahısı

1. Коллектив высшей школы и формирование личности по материалам конкретных социологических исследований. – Тезисы докладов V республиканской научной конференции аспирантов ВУЗ-ов Азербайджана 21-22 декабря 1982 года. 1 секция «Философия и право». - Баку 1982.

2. Социально-экономические и духовные устои социалистического производственного коллектива (в соавторстве). - Тематический сборник научных трудов «Производственный коллектив: состояние, анализ, перспективы». – Баку, 1982.

3. Вопросы и ответы. Информационные материалы отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ. Выпуск №6 (в соавторстве), - М.,1983.

4. Роль революционных и трудовых традиций в воспитании студенческой молодежи. – Тематический сборник научных трудов «Диалектика общественного сознания». – Баку, 1984.

5. Актуальные проблемы нравственного воспитания молодежи (в соавторстве). – Молодежь в СССР: факты, комментарии, - М.,1984, №3

6. Проблемы формирования личности в вузовском коллективе. - Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. – Баку, 1985.

7. Факторы развития социально-нравственных отношений в вузовской среде.- Тематический сборник научных трудов «Актуальные проблемы совершенствования социалистических общественных отношений». – Баку, 1986.

8. Диалектика производительных сил и производственных отношений как источник ускорения общественного прогресса (в соавторстве). – Тематический сборник научных трудов «Актуальные проблемы совершенствования социалистических общественных отношений». – Баку, 1986.

9. Студенчество и социально-психологические проблемы межнациональных отношений. – Тезисы докладов Всесоюзной научно-практической конференции «Национальный вопрос СССР в современных условиях» 10-11 октября 1990 года. II секция «Национальный вопрос в современных условиях». – Баку 1990.

10. Новое мышление и социальная активность. – Тематический сборник научных трудов «Новое социальное мышление». – Баку, 1990.

11. Экологические проблемы в формировании нового мышления (в соавторстве). – Тематический сборник научных трудов. «Новое социальное мышление». – Баку, 1990.

12. Elmi idrakın metodları. Metodik göstəriş (həmmüəllifliklə). – Bakı, 1993

13. Методы научного познания. – Методическое указание (в соавторстве). Баку,1993.

14. Fəlsəfə kursu üzrə proqram (həmmüəllifliklə).- Bakı,1995

15. Программа курса философии (в соавторстве). – Баку, 1995.

16. Əsas məqsədimiz BDU-nu Avropa universitetlərinin səviyyəsinə çatdırmaqdır. Bakı Universiteti, №1, 1999.

17. О Взаимосвязи свободы и самосознания личности. – БГУ, материалы научной конференции. – Баку, 1999.

18. Национальное самосознание: сущность и содержание. – Baкı Universitetinin Xəbərləri (Вестниk Бакинского Университета), sosial-siyasi elmlər seriyası.№1, Bakı, 2000.

19. Единые подходы к разработке учебных планов. – Тезисы докладов I международной конференции университетов стран СНГ и Балтии «Университеты и общество. Сотрудничество университетов на рубеже веков». – М., 2000

20. Xalqın nur qaynağı, işıq məbədi. – Azərbaycan, 30.01.2000.

21. Динамика и противоречивость формирования национального самосознания.- Bakı Universitetinin Xəbərləri (Вестниk Бакинского Университета), sosial-siyasi elmlər siyahısı. №3-4 Bakı, 2000.

22. Fəlsəfə kursunun proqramı (bakalavr pilləsi üçün).- Bakı, 2001.

23. Самосознание и свободная деятельность личности. – Bakı Universitetinin Xəbərləri (Вестниk Бакинского Университета), sosial-siyasi elmlər seriyası. №3-4 Bakı, 2001

24. Müasir təbiətşünaslığın konsepsiyaları. Dərslik, Bakı, “Bakı universiteti” nəşriyyatı, 2002.

25. Проблемы отчуждения в философии (в соавторстве). – Bakı Universitetinin Xəbərləri (Вестниk Бакинского Университета), sosial-siyasi elmlər seriyası. №2, Bakı, 2003.

26. Национальное сознание и самосознание личности. – Bakı Universitetinin Xəbərləri (Вестниk Бакинского Университета), sosial-siyasi elmlər seriyası. №1, Bakı, 2005.

27. Азербайджан – Туркменистан: по пути укрепления дружбы и сотрудничества. Нейтральный Туркменистан. №142, стр.2., 28 мая 2009 г.

28. Свобода и самосознание: сущность, единство, противоречивость. Monoqrafiya. - Bakı, 2010

29. Development of complex intellectual system for efficiency crowing tee plant. (coauthored). Teoretičeskaă I prikladnaă nauka (Theoretical & Applied Science). №08 (28), Dijon, France, 2015

30. Application of Flexible Industrial Park in the Scientific Technology Park of Sumgait State University of Azerbaijan. (coauthored). British Journal of Applied Science & Technology. №4, 2016

31. Qüdrətli dövlət xadimi, fenomenal şəxsiyyət. – Sumqayıt Universiteti, № 04 (62), 5 may 2016.

32. Beynəlxalq humanitar əməkdaşlıq və sivil dialoq platforması. – Azərbaycan. 13 may 2016

33. Erməni riyakarlığına tutarlı cavab. – Sumqayıt, 14 may 2016.

34. Sinergetik paradiqma: ipostasiyaları və metodoloji prinsipləri (məntiqi-qnoseoloji təhlil). – Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi xəbərlər. - № 2, 2016.

35. Rasionallıq və onun interpretasiyasına müxtəlif yanaşmalar. – Sivilizasiya – Bakı Avrasiya Universitetinin Elmi-nəzəri jurnalı. № 3, 2016.

36. Abduksiya metodu və onun elmi idrakda rolu. – Sivilizasiya – Bakı Avrasiya Universitetinin Elmi-nəzəri jurnalı. № 4, 2016.

37. Fəlsəfədə azadlıq və özünüdərk problem. Dərs vəsaiti. Bakı, “Ecoprint”, 2016, 156 s.

38. Algorithmically and program functions of innovation project management in technopark, Tezis (SPRINGER citation). Proceedings of the Eleventh International Conference on Management Science and Engineering Management. ICMSEM 2017. Lecture Notes on Multidisciplinary Industrial Engineering. Springer, Cham. Kanazawa, Japan, 2017.

39. Sumqayıt Dövlət Universiteti. Kitab. Bakı, “Nurlan” nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, 2017.

40. Development of program tool for assessment of innovation projects in the scientific technopark. Tezis (Web of Science citation). IFAC 2018, 18th IFAC Conference – Technology, Culture &International Stability, Baku, 2018.ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43-cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
email: ssu@ssu-scientificnews.edu.az
KEÇİDLƏR